ป้าย : พรเจ้าอยู่หัว

บทสรรเสริญพระบารมีหัตถ์ทิพย์แห่งท่านไท้ กำจัดไข้กำจัดเข็ญ ถอนทุกข์ขุกลำเค็ญ เย็นทั่วหน้ามาทุกฉนำ แผ่นดินที่ทรงครอง แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม คราวเข็ญ...