ป้าย : พระราชกรณียกิจ

ทั่วทุกท้องถิ่นอันแสนทุรกันดาน พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมทั้งได้ทรงพระราชทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ปวงชนชาวไทย ในทุกที่ที่ทรงก้าวพระบาท...