หมวดวิดีทัศน์ สถาบันพระมหากษัตริย์

วิดีทัศน์

ทั่วทุกท้องถิ่นอันแสนทุรกันดาน พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมทั้งได้ทรงพระราชทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ปวงชนชาวไทย ในทุกที่ที่ทรงก้าวพระบาท...
ความยาว  2.00 นาที