รูปภาพ

คนพาลย่อมสำคัญบาปประดุจน้ำหวาน ตลอดกาลที่บาปยังไม่ให้ผล แต่บาปให้ผลเมื่อใด คนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้นฯ...
จำนวน  1  ภาพ
สุโขทัยราชธานีเก่า เมืองศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งในสมัยนั้น ...
จำนวน  1  ภาพ
ใบตองถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะนำมาจัดตกแต่งเพื่อใช้ในงานพิธีกรรม เช่น บายศรี กระทง กรวย มาลัย ฯลฯ นอกจากการใช้ ห่อขนม ห่ออาหาร รองอาหาร...
จำนวน  1  ภาพ
คำว่าพระพุทธศาสนาเสื่อม หมายความว่า พระพุทธศาสนาที่หมู่ชนนั้นเชื่อถือและปฏิบัติอยู่ในเวลานั้น เลือนรางหรือห่างเกินจากหลักการที่แท้จริง คือจากพระธรรมวิ...
จำนวน  1  ภาพ
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร อารามหลวงชั้นเอก ธรรมยุติกนิกาย...
จำนวน  1  ภาพ
คนจะอยู่ที่ไหนๆ ก็ไม่พ้นจากกรรมชั่ว น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ น ปพฺพตานํ วิวรํ ปวีสํ น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส ยตฺรฏฺฐิโ...
จำนวน  1  ภาพ
ทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ทั้ง...........จำตาย ทุกข์พลาดจิตมาตรหมาย......ห่วงไว้ ที่รักมักกลับกลาย...............กลอื่น โศกสะอื้นร่ำไห้..................เ...
จำนวน  1  ภาพ
หากว่าวาจาแม้ตั้งพันประกอบด้วยบทอันไม่เป็นประโยชน์ไซร้ บทอันเป็นประโยชน์บทหนึ่งที่บุคคลฟังแล้วย่อมสงบ ประเสริฐกว่า ...
จำนวน  1  ภาพ
ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่าวิชชา ๆ ดังนี้ วิชชาเป็นไฉน และด้วยเหตุเพียงเท่าไ...
จำนวน  1  ภาพ
พระพุทธนรสีหจรีโลกเชฏฐ์ฯ พระประธานปางมารวิชัยในพระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ถ.จักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร...
จำนวน  1  ภาพ
ทุลลภธรรม สิ่งที่ได้ยาก ความปรารถนาของคนในโลกที่ได้สมหมายโดยยาก มี ๔ คือ ๑. ขอโภคสมบัติจงเกิดมีแก่เราโดยทางชอบธรรม ๒. ขอยศจงเกิดมีแก่เรากับญาติพวกพ้อง...
จำนวน  1  ภาพ
คนในยุคปัจจุบันนี้มีลักษณะอย่างหนึ่งคือ เป็นสุขได้ยาก และยิ่งอยู่นาน ๆ ไปก็ยิ่งสุขได้ยากขึ้น ๆ ...
จำนวน  1  ภาพ