รูปภาพ

มีธรรมตรองส่องใจใสหรือขุ่น มีธรรมหนุนจุนจิตคิดกุศล มีธรรมช่วยอวยชัยให้แก่ตน มีธรรมดลเดชฤทธิ์พิชิตภัย...
จำนวน  1  ภาพ
อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อย น้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้นักหนา อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา ส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึ่งนอน...
จำนวน  1  ภาพ
ตุ๊กตาจีนทางขึ้นพระวิหารพระพุทธไสยาส วัดโพธิ์ ท่าเตียน กทม....
จำนวน  1  ภาพ
ดอกโมกมีสีขาว ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นช่อ ๆ คว่ำหน้าลงสู่พื้นดิน ดอกบานเต็มที่มีขนาดประมาณ ๒ เซนติเมตร และมีกลิ่นหอม ปลูกง่าย ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศั...
จำนวน  1  ภาพ
บุคคลควรอนุโมทนาคำที่เป็นสุภาษิต ไม่ควรรุกรานในถ้อยคำที่กล่าวชั่ว ไม่ควรศึกษาความแข่งดี และไม่ควรยึดถือความพลั้งพลาด ไม่ควรทับถม ไม่ควรข่มขี่ ไม่ควรพู...
จำนวน  1  ภาพ
พระพุทธรูปงดงามยิ่งด้านนอกอุโบสถวัดโพธิ์บางโอ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี ซึ่งเป็นวัดเก่าในสมัยอยุธยา และได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยกรมหลวงเสนีบริร...
จำนวน  1  ภาพ
วัดอมรินทราราม หรือ วัดหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดบางว้าน้อย ตั้งวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๐๐ (หลังจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองร...
จำนวน  1  ภาพ
แก่งแย่งกันแปร่งปร่า มีอัตตานำพาตน อวิชชามนะล้น กล่นกิเลสเลศนัย...
จำนวน  1  ภาพ
วัดร้างแห่งนี้คือวัด เพลง หรือ วัดทองเพลง อยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย ริมคลองวัดสักใหญ่ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปี พ.ศ. ใด แต่สันนิษฐ...
จำนวน  2  ภาพ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลว ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศั...
จำนวน  1  ภาพ
ใบเสมาทำจากหินทรายแดง บางส่วนสึกหรอไปตามกาล คงมีเพียงลวดลายให้เห็นบ้าง อยู่ที่วัดเพลง หรือ วัดบางเพลง ริมคลองวัดสักใหญ่ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังห...
จำนวน  1  ภาพ
พระสงฆ์ที่ไม่เคร่งครัด ปฏิบัติเหินห่างธรรมวินัย แต่ยังมีเครื่องหมายเพศ เช่น ผ้าเหลืองเป็นต้น และถือตนว่า ยังเป็นภิกษุสงฆ์อยู่, สงฆ์ในระยะหัวต่อจะสิ้นศ...
จำนวน  1  ภาพ