รูปภาพ

ในการทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่...
จำนวน  1  ภาพ
ป่านี้...คือชีวิต แสงอาทิตย์คือวิญญาณ จิตคือ...สายลำธาร อันยืนนานและยืนยง ...
จำนวน  1  ภาพ
อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ...
จำนวน  1  ภาพ
ผู้ใดแล พึงสะกดความโกรธที่พลุ่งขึ้น เหมือนคนห้ามรถที่กำลังแล่นไปได้ เราเรียกผู้นั้นว่า ‘สารถี’, ส่วนคนนอกนี้ เป็นเพียงผู้ถือเชือก...
จำนวน  1  ภาพ
คนมีเวรกันอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น เพราะเมื่ออยู่ในพวกคนมีเวรกันคืนเดียว หรือสองคืน ก็อยู่เป็นทุกข์...
จำนวน  1  ภาพ
คาถาสุภาษิตของพระสีลวเถระ ท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้ ด้วยว่าศีลอันบุคคลศึกษาดีแล้ว สั่งสมดีแล้ว ย่อมนำสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้ นักปราชญ์เมื่...
จำนวน  1  ภาพ
กิเลสดุจสนิมใจ มี ๙ อย่าง คือ ๑. โกธะ ความโกรธ ๒. มักขะ ความลบหลู่คุณท่าน ๓. อิสสา ความริษยา ๔. มัจฉริยะ ความตระหนี่ ...
จำนวน  1  ภาพ
พ่อหลวงแห่งปวงชน พระภูมิพลภูวนาถ ภัทรมหาราช ธ จอมปราชญ์ผู้ทรงธรรม์ ขอจงทรงพระเจริญ กาลนานเทอญเกษมสันต์ ขอองค์พระมิ่งขวัญ จอมราชั...
จำนวน  1  ภาพ
ดฤถีปีใหม่ใกล้เวียนถึง คิดคำนึงถึงวันที่ผันผ่าน ทั้งดีชั่วขั้วใดได้พบพาน เผลออาการผิดพลั้งรั้งไม่ทัน ...
จำนวน  1  ภาพ
เมื่อเวลา ๑๘.๕๕ น. วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ลงจากที่ประทับชั้น ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พร...
จำนวน  1  ภาพ
บุคคลผู้มีปกติรักษาวาจา สำรวมดีแล้วด้วยใจ และไม่ควรทำอกุศลด้วยกาย พึงยังกรรมบถทั้งสามเหล่านี้ให้หมดจด พึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้ว...
จำนวน  1  ภาพ
ถ่ายจากภาพขนาดใหญ่ภายในห้องแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศน์วิหา...
จำนวน  1  ภาพ