หมวดรูปภาพ งานศิลปะ

รูปภาพ

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ...
จำนวน  1  ภาพ
ผู้ใดแล พึงสะกดความโกรธที่พลุ่งขึ้น เหมือนคนห้ามรถที่กำลังแล่นไปได้ เราเรียกผู้นั้นว่า ‘สารถี’, ส่วนคนนอกนี้ เป็นเพียงผู้ถือเชือก...
จำนวน  1  ภาพ
คนมีเวรกันอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น เพราะเมื่ออยู่ในพวกคนมีเวรกันคืนเดียว หรือสองคืน ก็อยู่เป็นทุกข์...
จำนวน  1  ภาพ
คาถาสุภาษิตของพระสีลวเถระ ท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้ ด้วยว่าศีลอันบุคคลศึกษาดีแล้ว สั่งสมดีแล้ว ย่อมนำสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้ นักปราชญ์เมื่...
จำนวน  1  ภาพ
กิเลสดุจสนิมใจ มี ๙ อย่าง คือ ๑. โกธะ ความโกรธ ๒. มักขะ ความลบหลู่คุณท่าน ๓. อิสสา ความริษยา ๔. มัจฉริยะ ความตระหนี่ ...
จำนวน  1  ภาพ
ดฤถีปีใหม่ใกล้เวียนถึง คิดคำนึงถึงวันที่ผันผ่าน ทั้งดีชั่วขั้วใดได้พบพาน เผลออาการผิดพลั้งรั้งไม่ทัน ...
จำนวน  1  ภาพ
บุคคลผู้มีปกติรักษาวาจา สำรวมดีแล้วด้วยใจ และไม่ควรทำอกุศลด้วยกาย พึงยังกรรมบถทั้งสามเหล่านี้ให้หมดจด พึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้ว...
จำนวน  1  ภาพ
ถ่ายจากภาพขนาดใหญ่ภายในห้องแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศน์วิหา...
จำนวน  1  ภาพ
มีธรรมตรองส่องใจใสหรือขุ่น มีธรรมหนุนจุนจิตคิดกุศล มีธรรมช่วยอวยชัยให้แก่ตน มีธรรมดลเดชฤทธิ์พิชิตภัย...
จำนวน  1  ภาพ
อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อย น้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้นักหนา อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา ส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึ่งนอน...
จำนวน  1  ภาพ
ตุ๊กตาจีนทางขึ้นพระวิหารพระพุทธไสยาส วัดโพธิ์ ท่าเตียน กทม....
จำนวน  1  ภาพ
บุคคลควรอนุโมทนาคำที่เป็นสุภาษิต ไม่ควรรุกรานในถ้อยคำที่กล่าวชั่ว ไม่ควรศึกษาความแข่งดี และไม่ควรยึดถือความพลั้งพลาด ไม่ควรทับถม ไม่ควรข่มขี่ ไม่ควรพู...
จำนวน  1  ภาพ

ป้ายที่เกี่ยวข้อง