หมวดรูปภาพ ศาสนา

รูปภาพ

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ อาสาฬหเป็นชื่อเดือน ๘ อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่า...
จำนวน  1  ภาพ
วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่ประทับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประวัติและที่ตั้ง ของวัดบวรนิเวศวิหา...
จำนวน  4  ภาพ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นเอก ซึ่ง ร.๕ โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ โดยสร้างเลียนแบบ ๒ วัดคือ วัดพ...
จำนวน  1  ภาพ

ป้ายที่เกี่ยวข้อง