บทความ

การแสดงออกซึ่งความโศกเศร้าอาลัย ต่อประยูรยาทที่ล่วงลับไปนั้น นับเป็นการระบายออกมาจากห้วงลึกแห่งความรู้สึกของจิตใจอย่างแท้จริงในรูปของคราบน้ำตา ซึ่งมีอ...
เศรษฐกิจสมัยกรุงศรีอยุธยามี ๒ ระดับคือ เศรษฐกิจในระดับล่าง หมายถึงสภาวะการทำมาหากินของราษฎร และเศรษฐกิจระดับรัฐ หมายถึงการจัดเก็บผลประโยชน์เข้าแผ่นดิน...
ฉบับที่ ๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒. ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒ มีทั้งหมด ๑๘๘ มาตรา ๑๑ หมวด หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระม...
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิร...
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ชาตินิยมผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเห็นชอบและส่งเสริมในทางดีงาม ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ...
บัตรประจำตัวประชาชน เป็น เอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เพื่อใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล นับได้ว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากสำหรับค...
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสือไทยหรือตัวหนังสือไทยขึ้นเมื่อมหาศักราช ๑๒๐๕ (พุทธศักราช ๑๘๒๖) นับมาถึงพุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้ ๗๐๐ ปีพอดี ในระยะเวลาดั...
คำว่า ไทย เป็นชื่อรวมของชนเผ่ามองโกล ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นหลายสาขา เช่น ไทยอาหม ในแคว้นอัสสัม ไทยใหญ่ ไทยน้อย ไทยโท้ ในแคว้นตั้งเกี๋ย อุปนิสัยปกติมักเอื...
ตำรวจ มีอยู่คู่สังคมไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมีภารกิจหลักในการเป็นองครักษ์ รับใช้พระมหากษัตริย์เท่านั้น จนมาปรากฏหลักฐานชัดเจนในยุคกรุงศรีอยุธยา รัชส...
รูปแบบการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ใช้มาจนถึงสมัยฉมเด็จพระรามมาธิบดีที่ ๒ จึงได้ปรับปรุงอีกบ้างเพื่อให้เหมาะกับสภาวการณ์ ปัจจัยที่ทำให้ต้องปรั...
ะพานหันอยู่ปากทางเข้าสำเพ็ง และอยู่ติดกับพาหุรัด เป็นย่านขายเสื้อผ้าแพรพรรณ เพชรนิลจินดา ตลอดจนสินค้าสารพัดอย่าง...