บทความ

พระยากง เจ้าเมืองศรีวิชัย (นครชัยศรี) มีบุตรชื่อว่าพระยาพาน เมื่อแรกเกิดโหนได้ทำนายเอาไว้ว่า ทารกนี้มีบุญญาธิการมาก แต่จะทำปิตุฆาต พระยากงจึงสั่งให้นำ...
คำว่า อิสลาม แปลตามศัพท์ว่า การยอมมอบตนตามประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยสิ้นเชิง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า "มุสลิม" แปลว่า ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า...
พระราชลัญจกร คือ ตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับ กำกับพระปรมาภิไธยและประทับกำกับเอกสารสำคัญ ที่ออกในพระปรมาภิไธย เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงพระราชอำนาจ...
พระราชอุทยานสราญรมย์ คือ นิยามของสวนสราญรมย์ในอดีต ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ ที่ตั้งอยู่นอกกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก พระราชวั...
ท่าเตียน สมัยก่อนมีชื่อเรียกว่าอะไรไม่ทราบ แต่ที่ได้ชื่อว่า "ท่าเตียน" มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งท่าเตียนนี้เป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เรียกว่า "ชุม...
ฉบับที่ ๑๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ มีทั้งหมด ๒๙ มาตรา มีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑. กำหนดให้มีส...
นอกจากพระพุทธไสยาสที่งดงามแล้ว ตุ๊กตาจีนหรือ รูปสลักหินจีนที่ตั้งประดับตามซุ้มประตูต่างๆภายในวัดโพธิ์ ก็ถือเป็นประติมากรรมที่งดงามดูน่าเกรงขาม ซึ่งเป็...
อนุสาวรีย์สหชาติหรืออนุสาวรีย์หมู ตั้งอยู่ บริเวณเชิงสะพานปีกุนข้ามคลองหลอดด้านวัดราชประดิษฐ์ฯ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งเป็นปีที่ สมเด็จพระศรีพัชริ...
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นในพุทธศักราช ๒๓๒๖ เชื่อมระหว่างคลองคูเมืองเดิม...
สุสานหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างขึ้นและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใ...
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คำว่า "สถิตมหาสีมาราม" หมายถึงการมีเขตเสมาใหญ่มากล้อมรอบทั้งวัด แทนที่จะมีแค่ เสมารอบ ๆ พระอุโบสถเท่านั้น และที่น่าสนใจอีกอย่...