บทความ

ความสัมพันธ์กับพม่าส่วนใหญ่ เป็นไปในรูปของความขัดแย้งกัน มีการทำสงครามตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีรวม ๒๔ ครั้ง ส่วนใหญ่พม่าเป็นฝ่ายรุกราน กรุงศรีอ...
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยกรุงศรีอยุธยา มี ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มีทั้งลักษณะเป็นไมตรีกันและมีความขัดแย้งจนทำสงครามต...
ศาสนาและความเชื่อของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยา เหมือนกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วไป ที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติและไสยศาสตร์เป็นแบบเอนิม...
อาหารหลากสี สวยงามที่ขายตามท้องตลาดในปัจจุบัน ล้วนมีสารปรุงแต่งสีให้ดูสวย ซึ่งอาจจะมีอันตรายเคลือบแฝง หากผู้ผลิตนำสีที่ไม่ใช่สีผสมอาหารมาปรุงแต่ง ดังน...
ผลกระทบของระบบไพร่ที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การควบคุมคนตามระบบไพร่เป็นกลไกทางการเมืองการบริหารที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเศรษฐกิจ การป้องกันประเ...
พุทธศาสนา มี ๒ นิกาย คือ นิกายหินยาน (เถรวาท) และมหายาน ๑. นิกาย หินยาน หรือ เถรวาท (รูปแบบดั้งเดิม)ซึ่งหมายถึงยานน้อย ยึดถือหลักพระธรรมวินัยดั้งเด...
สังคมของชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองเป็นสังคมภายใต้ ระบบไพร่ ระบบไพร่ เป็น ลักษณะของการควบคุมคนและจัดระเบียบกำลังคน ที่มุ่งอำนวยให้การรวบรวมคนเป็นระเบียบ เพ...
ชนชั้นในสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา พระบรมวงศานุวงศ์ เป็นผู้สืบเชื้อสายจากพระมหากษัตริย์ มียศลดหลั่นกันลงมา ๕ ชั่วคนจะกลายเป็นสามัญชน แสดงว่าชนชั้นในสังคมไ...
สาส์นสมเด็จ ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๓ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ ทูล สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ว่า มูลของสัตว์หิมพานต...
สาสน์สมเด็จ ฉบับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๘๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์ ถึง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า"ตามที่...
อธิบายเรื่องสัตว์ป่าหิมพานต์นี้ มีปรากฏใน "สาส์นสมเด็จ" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟัากร...
ครั้งโบราณกาล ชนชาติเขมรถือระบอบเทวนิยมตามทัศนคติของพราหมณ์ราชปุโรหิตาจารย์ โดยเฉพาะเรื่องพระมหากษัตริย์ เมื่อทรงพระราชสมภพก็ถือเป็น ทิพยเทพาวตาร ครั้...