บทความ

กิจการตำรวจไทยได้รับการวางรากฐาน พัฒนาขอบข่ายอำนาจหน้าที่และทวีความ สำคัญมาโดยลำดับ นับตั้งแต่โบราณกาล มาถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ยุค ใหญ่ ๆ ดั...
กิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีชาวต่างประเทศ ได้นำเครื่องบิน มาแสดงให้ชาวไทย ได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่...
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระราชชา...
คนจีน เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อรัชกาลที่ ๑ ย้ายราชธานีมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้สร้างพระร...
สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสมัยการสร้างชาติบ้านเมือง ให้รุ่งเรืองเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังคำกล่าวที่ว่า "ทำให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดี" ดังนั...
ปัญหาการขยายอำนาจของไทย ในด้านการขยายอำนาจของไทย พระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระราชประสงค์จะฟื้นอำนาจของไทย ที่มีต่อหัวเมืองอื่นที่สำคัญคือ กัมพูชา ลาว และหัวเ...
ประเทศไทยมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารตลอดมาตั้งแต่โบราณกาล และได้กลายเป็นพลเมืองไทยไปเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะ แผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์...
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ แล้ว พม่าใช้เวลาในการรวบรวมผู้คนและทรัพย์สมบัติของกรุงศรีอยุธยา ๙-๑๐วัน แล้วตั้งให้สุกี้พระนายก...
อาณานิคมของสเปนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือฟิลิปปินส์ เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ และศูนย์เชื่อมการค้าระหว่างเม็กซิโกกับจีน แม้สเปนจะมีศูนย์กลา...
ก่อนที่ชาวตะวันตกจะเดินทางมายังทวีปเอเชียในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเมื่อเปรียบเทียบกับอาณาจักรเพื่อนบ้านทั้งหลายแล้ว อาณาจักรกรุงศรีอยุธ...
ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นมีมาแล้วตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย เพราะดินแดนไทยปัจจุบัน อยู่ในเส้นทางจาริกแสวงบุญของพระสงฆ์ญี่ปุ่นผู้เดินทางไปศึกษาธรรมเนียมใน...
ประวัติศาสตร์ไทยและลาวมีความสัมพันธ์กันมาแต่โบราณ ตำนานได้กล่าวว่าขุนบรมแห่งเมืองหนองแส (ตาลีฟู) เป็นบรรพบุรุษของชนชาติลาว โอรสของขุนบรมได้ไปสร้างเมือ...