บทความ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนั้น พระองค์ทรงนำกฎหมายวิธีบัญญัติต่าง ๆ ของสมัยกรุงศร...
สมัยกรุงสุโขทัยเป็นสังคมที่ไม่สลับซับซ้อนและมีคนในสังคมจำนวนไม่มากนัก การปกครองบ้านเมืองมีลักษณะพ่อปกครองลูก ผู้เป็นพ่อเมืองมิใช่แต่เพียงปกครองเมืองเท...
จากการที่มีบุคคลเสนอความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริในการต่าง ๆ อยู่แล้ว รวมทั้งความพยายามดึงพระราชอำนาจมาสู่พระมหากษัตร...
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราช สมบัติทรงมีพระชนมายุพียง ๑๕ พรรษา ยังทรงพระเยาว์อยู่มากจึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์...
าสตราจารย์บวสเซอลีเย่ คิดว่า อาณาจักรทวาราวดีส่วนใหญ่คงจะตั้งอยู่บนดินแดนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น ลุ่มแม่น้ำท่าจีนและแม่กลอง จนกระทั่งถึง...
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงสร้างทางเศรษฐกิจสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนแปลงไปมาก หลังจากที่ไ...
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการลงนามในสัญญาทางไมตรีและการค้ากับประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ หลังจากนั้นชาติตะวันตกหลายชาติได้เข้ามาทำสัญญา...
สมัยต้นรัตนโกสินทร์สถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดคลายความเป็นเทวราชาลงมาก กลายเป็นเน้นคติและรูปแบบของธรรมราชา อำนาจล้นพ้นมีแต่ทางทฤษฎี ทางปฏิบัติพ...
สมัยรัชกาลที่ ๑ มีการจัดเก็บภาษีอากรเพียงไม่กี่ประเภท คืออากรสุรา อากรบ่อนเบี้ย อากรขนอน อากรตลาด อากรค่าน้ำ อากรสวน อากรสมพัตสร ค่านา ...
สมัยต้นรัตนโกสินทร์เศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจปิดที่มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมชาวไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ จะมีหัตถกรรมและอุตสาหกรรมบ้างก็เป็นส่วนน...
นับตั้งแต่พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมาตั้งยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา มาจนกระทั่งสร้างพระบรมมหาราชวังและอารามห...
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวัด...