บทความ

นทน์เทศเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขามาก เนื้อไม้สีนวลมีกลิ่นหอม และมีใบดกหนาทึบ ใบสีเขียวเข้ม ใบเดี่ยวเรียงสลับ ดอกเดี่ยวหรือช่อ ๒-๓ ดอก ออกที...
ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระที่นั่งวิมานเมฆ ทางทิศตะวันตก รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อเป็นท้องพระโรงของวังสวนดุสิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นพระที่นั่งไ...
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินกลับจากประพาสทวีปยุโรปในปีพ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่สวน...
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่จะ...
วังวรดิศเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๕๗ ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับ...
พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามสี่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ลักษณะอาคาร เป็นบ้านเรือนไทย ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นใต้ถุนส...
ถนนไมตรีจิตต์เป็นถนนที่สร้างพร้อมกับถนนมิตรพันธุ์และถนนสันติภาพ โดยแยกจากวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม เรียกรวมว่าถนน ๒๒ กรกฎาคม สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงก...
ลังรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักฐานศิลาจารึกหลักที่ ๔๕ กล่าวถึงการกระทำสัตย์สาบานกันระหว่างปู่ที่ครองเมืองน่านกับหลานที่ครองเมืองสุโขทัย ทั้งสองฝ่า...
ริ่มต้นจากถนนบำรุงเมืองถึงถนนเจริญกรุง เป็นถนนที่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นถนนรุ่นแรกที่ใช้เทคนิคการสร้างตามแบบตะวันตก โ...
ถนนบำรุงเมืองเป็นถนนสำคัญสายหนึ่งที่ตรงจากพระบรมมหาราชวังมาทางทิศตะวันออก สมเด็จพระปิยะมหาราชเจ้า(รัชกาลที่ ๕) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช...
ถนนในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงต้นรัชกาลที่ ๕ ดูจะไม่เป็นสิ่งสำคัญเท่าใดนัก เพราะการคมนาคมสมัยก่อนอาศัยทางน้ำเป็นหลักใหญ่ ต่อมาหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก...
การปกครองอาณาจักรสุโขทัยในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๑๗๗๘-๑๙๘๑ ประมาณ ๒๐๐ ปีเศษนี้ แบ่งได้เป็น ๔ ระยะตามนโยบายการเมืองการปกครองและสถานะการบ้านเมือง ดังนี้ ระยะท...