บทความ

ตลอดระยะเวลาร่วม 50 ปีที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นครั้งแรก และทรงริเริ่มให้มีการ...
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างร...
มัยกรุงศรีอยุธยาระยะแรกกำหนดโดยถือเอารูปแบบการปกครองที่มีแนวเดียวกัน คือ ตั้งแต่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชานีสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอ...
การปกครองของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น ๒ ระยะคือระยะแรกตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) จนถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ...
นับตั้งแต่สิ้นรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัยเริ่มปรากฏความอ่อนแอขึ้น สมัยพระมหาธรรมราชาลิไทได้ทรงพยายามใช้ศาสนาพุทธเป็นเครื่องช่วยเสริมสร้...
สมัยสุโขทัย ราษฎรนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผี เทพยดา ปรากฏการธรรมชาติ บรรพบุรุษ ปู่ครู ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา สมัยส...
สังคมสุโขทัยเป็นสังคมที่มีชนชั้น เดิมนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าสังคมสุโขทัยไม่มีทาส แต่จากการศึกษาในปัจจุบัน มีการวิเคราะห์ตีความกันว่าสังคมสุโขทัยเป...
าณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรเล็กที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาระยะหลัง ประชาชนจึงมีไม่มาก พื้นฐานทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม นอกจ...
ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของชาติ เพราะภาษาเป็นสื่อให้ติดต่อกัน และทำให้วัฒนธรรมอื่นๆเจริญขึ้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางยึดคนทั้งชาติ ดังข้อความพระร...
การที่จะเขียนภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนัง อันได้แก่ฝาผนังพระที่นั่ง พระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร หอไตร หอพระ หรือบานประตู หน้าต่าง ฯลฯ ก่อนที่จะทำการเขียนภ...
ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยมีประวัติและพัฒนาการมายาวนานนับพันปี ตั้งแต่สมัยกรีก โรมัน โดยเริ่มจากพิพิธภัณฑสถานในพระราชวังและส...
ลักษณะพืชเป็นไม้ยีนต้นสูง ๒-๕ เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นรูปวงรีกว้าง ๘-๑๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐-๑๘ เซ็นติเมตร ปลายแหลม ขอบเป็นคลื่น ผิวเป็นมันสีเขีย...