หมวดบทความ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

บทความ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวัด...
พระราชอุทยานสราญรมย์ คือ นิยามของสวนสราญรมย์ในอดีต ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ ที่ตั้งอยู่นอกกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก พระราชวั...
นอกจากพระพุทธไสยาสที่งดงามแล้ว ตุ๊กตาจีนหรือ รูปสลักหินจีนที่ตั้งประดับตามซุ้มประตูต่างๆภายในวัดโพธิ์ ก็ถือเป็นประติมากรรมที่งดงามดูน่าเกรงขาม ซึ่งเป็...
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คำว่า "สถิตมหาสีมาราม" หมายถึงการมีเขตเสมาใหญ่มากล้อมรอบทั้งวัด แทนที่จะมีแค่ เสมารอบ ๆ พระอุโบสถเท่านั้น และที่น่าสนใจอีกอย่...
ตลอดระยะเวลาร่วม 50 ปีที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นครั้งแรก และทรงริเริ่มให้มีการ...
ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระที่นั่งวิมานเมฆ ทางทิศตะวันตก รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อเป็นท้องพระโรงของวังสวนดุสิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นพระที่นั่งไ...
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินกลับจากประพาสทวีปยุโรปในปีพ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่สวน...
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่จะ...
วังวรดิศเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๕๗ ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับ...
พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามสี่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ลักษณะอาคาร เป็นบ้านเรือนไทย ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นใต้ถุนส...