หมวดบทความ ศิลปะ-วัฒนธรรม

บทความ

อาชีพที่อัตคัตที่สุดในราชอาณาจักรสยามก็คือ อาชีพช่างตัดเสื้อ เพราะพลเมืองชั้นสามัญเขาไม่สวมเสื้อกัน เครื่องนุ่งห่มของผู้ชายประกอบด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย...
หมากรุกไทย เป็นเกมกระดานที่พัฒนามาจากหมากรุกของอินเดียที่ชื่อเกมว่าจตุรงค์ ลักษณะการเล่นเกมใกล้เคียงกับหมากรุกฝรั่ง นอกจากนี้ในประเทศกัมพูชามีเกมหมากร...
สาส์นสมเด็จ ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๓ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ ทูล สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ว่า มูลของสัตว์หิมพานต...
สาสน์สมเด็จ ฉบับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๘๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์ ถึง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า"ตามที่...
อธิบายเรื่องสัตว์ป่าหิมพานต์นี้ มีปรากฏใน "สาส์นสมเด็จ" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟัากร...
ครั้งโบราณกาล ชนชาติเขมรถือระบอบเทวนิยมตามทัศนคติของพราหมณ์ราชปุโรหิตาจารย์ โดยเฉพาะเรื่องพระมหากษัตริย์ เมื่อทรงพระราชสมภพก็ถือเป็น ทิพยเทพาวตาร ครั้...
โขน เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย มีกำเนิดมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในชั้นเดิมปรับปรุงจากการเล่น ๓ ประเภทคือ หนังใหญ่ ชักนาคดึกดำบรรพ์ และกระบี่...
กระบี่กระบอง จัดเป็นการเล่นแบบกีฬาประเภทหนึ่ง ที่มักจัดให้แสดงเป็นการมหรสพในงานต่างๆ และยังเป็นการเล่นของไทยโดยแท้จริง เพราะไม่เคยปรากฏมีในประเทศใดในโ...
ในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการกีฬาตะกร้อในอดีตนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด จากการสันนิษฐานคงจ...
มวยไทยในสมัยก่อนเท่าที่ทราบจะมีการฝึกฝนอยู่ในบรรดาหมู่ทหาร เพราะในสมัยก่อนไทยเราได้มีการรบพุ่งและสู้รบกันกับประเทศเพื่อนบ้านบ่อยๆ การสู้รบในสมัยนั้นยั...
ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของชาติ เพราะภาษาเป็นสื่อให้ติดต่อกัน และทำให้วัฒนธรรมอื่นๆเจริญขึ้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางยึดคนทั้งชาติ ดังข้อความพระร...
การที่จะเขียนภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนัง อันได้แก่ฝาผนังพระที่นั่ง พระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร หอไตร หอพระ หรือบานประตู หน้าต่าง ฯลฯ ก่อนที่จะทำการเขียนภ...