หมวดบทความ ศาสนา-ความเชื่อ

บทความ

เจดีย์ หมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง สถูป หมายถึงสิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรือสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุ...
พุทธศาสนา มี ๒ นิกาย คือ นิกายหินยาน (เถรวาท) และมหายาน ๑. นิกาย หินยาน หรือ เถรวาท (รูปแบบดั้งเดิม)ซึ่งหมายถึงยานน้อย ยึดถือหลักพระธรรมวินัยดั้งเด...
เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) ก่อนพุทธศาสนา เป็นศาสนาเก่าแก่ที่มีวิวัฒนาการพร้อม ๆ กับชาวอารยันที่อพยพเข้ามาในอินเดียราว ๔,๐๐๐ ปีมาแล...
เมื่อเอ่ยถึงงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยความรู้สึกและความเข้าใจของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็น...
พระยากง เจ้าเมืองศรีวิชัย (นครชัยศรี) มีบุตรชื่อว่าพระยาพาน เมื่อแรกเกิดโหนได้ทำนายเอาไว้ว่า ทารกนี้มีบุญญาธิการมาก แต่จะทำปิตุฆาต พระยากงจึงสั่งให้นำ...
คำว่า อิสลาม แปลตามศัพท์ว่า การยอมมอบตนตามประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยสิ้นเชิง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า "มุสลิม" แปลว่า ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า...
ศาสนาหมายถึงลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์ เป็นคำสั่งสอนและข้อบังคับ ปฏิบัติ ซึ่งมนุษย์นำมายึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม ...
หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้น ในตระกูลกษัตริย์ราชวงศ์ "ศากยะ" ณ เมืองกบิลพัสดุ์ ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย (ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล) เมื...