โกธวรรค

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันศุกร์ที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

โย เว อุปฺปติตํ โกธํ รถํ ภนฺตํว ธารเย
ตมหํ สารถิ พฺรูมิ รสฺมิคฺคาโห อิตโร ชโน.

ผู้ใดแล พึงสะกดความโกรธที่พลุ่งขึ้น เหมือนคนห้ามรถที่กำลังแล่นไปได้ เราเรียกผู้นั้นว่า ‘สารถี’, ส่วนคนนอกนี้ เป็นเพียงผู้ถือเชือก

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรค
เข้าชม๑,๔๔๒ครั้ง