สุสานหลวง

ปรับปรุงโดย:  วายุ วันอาทิตย์ที่  ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

สุสานหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างขึ้นและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา เป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒

ภายในสุสานหลวง มีอนุสาวรีย์ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ทั้ง ศิลปะแบบขอม แบบไทยและแบบโกธิคของยุโรป มีอนุสาวรีย์ที่สำคัญ เช่น สุนันทานุสาวรีย์ บรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์, รังษีวัฒนา บรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร และสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, เสาวภาประดิษฐาน บรรจุพระสรีรังคารพระราชโอรสในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สุขุมาลนฤมิตร บรรจุพระสรีรังคารของพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต

อนุสาวรีย์รูปปรางค์สามยอด บรรจุพระสรีรังคารของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาถ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศร์, พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเกียรติมงคล พร้อมทั้งพระประยูรญาติสกุลยุคล ส่วนที่วิหารน้อย บรรจุพระสรีรังคารของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ฯ

บริเวณสุสานหลวงได้รับการตกแต่งดูแลอย่างดีจากสำนักพระราชวัง จึงเป็นสวนที่ร่มรื่นไปด้วยไม้ดอกไม้ใบนานาพันธุ์ หลายต้นเป็นไม้โบราณ เช่น กล้วยทอง กรรณิการ์ สารภี เข็ม ตะแบก ลั่นทม ฯลฯ และในวันที่ ๒๐ ก.ย. ของทุกปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จะเสด็จเป็นประธานในนามของคณะพระราชนัดดาปนัดดา สายสัมพันธ์ในราชกุล ร.๕ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๘ ซึ่งทั้งสองพระองค์มีวันประสูติร่วมกัน

นอกจากนี้ ภายใต้ฐานหินอ่อนซึ่งประดิษฐานพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ ได้บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๔, และพระสรีรังคาร* ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที ่๗

* หมายเหตุ: พระสรีรังคาร หมายถึง กระดูก และ เถ้า

แหล่งข้อมูล

  • manager.co.thเข้าชม๑,๗๘๓ครั้ง