สีลวเถรคาถา

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันพฤหัสที่  ๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

คาถาสุภาษิตของพระสีลวเถระ

ท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้ ด้วยว่าศีลอันบุคคลศึกษาดีแล้ว สั่งสมดีแล้ว ย่อมนำสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้

นักปราชญ์เมื่อปรารถนาความสุข ๓ ประการ คือ

 • ความสรรเสริญ ๑
 • การได้ความปลื้มใจ ๑
 • ความบันเทิงในสวรรค์เมื่อละไปแล้ว ๑
 • พึงรักษาศีล ด้วยว่าผู้มีศีล มีความสำรวม ย่อมได้มิตรมาก

   

  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘
  ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา
  เข้าชม๑,๒๖๕ครั้ง