สะพานหก

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันพฤหัสที่  ๑๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สะพานหก อยู่ที่คลองหลอด (คลองคูเมืองเดิม) สร้างตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสะพานแบบฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) สามารถชักขึ้นลงให้เรือผ่านได้ ต่อมาแม้มีสภาพเปลี่ยนไปเป็นสะพานให้รถข้าม แต่ก็ยังคงเรียกชื่อ "สะพานหก"

ครั้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ รัฐบาลดำริอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร จึงร่วมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์สะพานหกขึ้นไว้ตามแบบเดิม สำหรับเป็นอนุสรณ์เนื่องในมหามงคลสมัยสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เปิดเมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐
เข้าชม๑,๔๙๔ครั้ง