สนิมใจ...

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันศุกร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

กิเลสดุจสนิมใจ มี ๙ อย่าง คือ

๑. โกธะ ความโกรธ
๒. มักขะ ความลบหลู่คุณท่าน
๓. อิสสา ความริษยา
๔. มัจฉริยะ ความตระหนี่
๕. มายา มารยา
๖. สาเถยยะ ความโอ้อวดหลอกเขา
๗. มุสาวาท การพูดเท็จ
๘. ปาปิจฉา ความปรารถนาลามก
๙. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด

 

"พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์" พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เข้าชม๑,๑๕๗ครั้ง