ศาสนาอิสลามในประเทศไทย

ปรับปรุงโดย:  โสวจัสสตา วันอาทิตย์ที่  ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

คำว่า "อิสลาม" แปลตามศัพท์ว่า การยอมมอบตนตามประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยสิ้นเชิง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า "มุสลิม" แปลว่า ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า

ประวัติความเป็นมา

ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ ท่าน นบีมุฮำมัด (นบี หมายถึง ผู้แทนของอัลลอฮ์ หรือ พระเจ้าของศาสนาอิสลาม) ท่านมุฮำมัด เป็นชาวอาหรับเผ่ากุรอยฮ์ ในเมืองเมกกะ (ปัจจุบัน คือ ประเทศซาอุดิอารเบีย)

ศาสนาอิสลาม เกิดขึ้นในดินแดนทะเลทรายอาหรับซึ่งเป็นเมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบียในปัจจุบัน ในยุคนั้นชาวอาหรับแตกแยกออกเป็นหลายกลุ่มขาดความสามัคคียากแก่การปกครอง มีการรบพุ่งฆ่าฟันกันตลอดเวลา ไม่มีศาสนาเป็นแก่นสาร คนส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าและรูปเคารพต่าง ๆ ประชาชนไม่มีศีลธรรม สตรีจะถูกข่มเหงรังแกมากที่สุด ท่านนบีมุฮำมัด เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพสังคมที่เสื่อมทรามเช่นนี้ จึงคิดหาวิธีที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น

ท่านนบีมุฮำมัด เป็นผู้ที่ใฝ่ในทางศาสนา หาความสงบและบำเพ็ญสมาธิ ที่ถ้ำฮิรอบนภูเขานูร์ในคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอน ในคัมภีร์ทางศาสนาอิสลามกล่าวว่า กาเบรียลทูตของพระเจ้า ได้นำโองการของอัลลอฮ์มาประทาน ท่านนบีมุฮำมัด ได้นำคำสอนเหล่านี้มาเผยแพร่จนเกิดเป็นศาสนาอิสลามขึ้น

ในระยะแรกของการเผยแพร่ศาสนา ได้รับการต่อต้านเป็นอย่างมาก ถึงกับถูกทำร้าย จนต้องหลบหนีไปอยู่เมืองมะดีนะฮ์ จนเป็นที่ยอมรับและมีคนนับถือมากมาย ก็กลับมายึดเมืองเมกกะ ทำการเผยแพร่ศาสนาอิสลามอย่างเต็มที่ การเผยแพร่ศาสนาของอิสลามออกไปยังประเทศต่าง ๆ

คัมภีร์ทางศาสนา

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม ได้แก่ คัมภีร์ อัลกุรอาน ชาวมุสลิม เชื่อว่า เป็นโองการของพระเจ้าหรืออัลลอฮ์ประทานผ่านทางนบีมุฮำมัด มีทั้งหมด ๖,๖๖๐ โองการ ๑๑๔ ซูเราะห์ (บท) และเชื่อกันว่าโองการเหล่านี้ อัลลอฮ์ประทานมาเป็นระยะ ๆ ตามเหตุการณ์ใช้เวลาถึง ๒๓ ปี จึงเป็นคัมภีร์อัลกุรอาน

หลักศรัทธา ๖ ประการ

๑. ศรัทธาต่อพระเจ้า (อัลเลาะฮ์)
๒. ศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะห์ หรือเทวทูต
๓. ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์
๔. ศรัทธาต่อบรรดารอซู้ลหรือศาสนทูต (นบี)
๕. ศรัทธาต่อวันสิ้นโลก
๖. ศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวการณ์ (ของพระเจ้า)

หลักปฏิบัติ ๕ ประการ

๑. การปฏิญาณตน "ไม่มีพระเจ้าใด นอกจากอัลลอฮ์ และมุฮำมัด คือศาสนทูตแห่งพระองค์"
๒. การนมาซ หรือ ละหมาด หมายถึงการนมัสการต่อพระเจ้า เพื่อแสดงความภักดีมุสลิมต้องละหมาดวันละ ๕ ครั้ง (ย่ำรุ่ง กลางวัน เย็น พลบค่ำ กลางคืน) การละหมาดอาจทำที่ใดก็ได้ แต่ต้องหันหน้าไปทางเมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย
๓. การถือศีลอด หมายถึง การละเว้นจากการกิน การดื่ม และเพศสัมพันธ์ ตลอดถึงการรักษาอวัยวะทุกส่วนให้พ้นจากการทำความชั่วทั้งในด้านกาย วาจา และใจ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จนถึงพระอาทิตย์ตก ในเดือนรอมฎอน (เดือนที่ ๙ ของฮิจเราะห์ศักราช) เป็นเวลา ๑ เดือน การถือศีลอดเป็นไปเพื่อฝึกฝนทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีความหนักแน่นอดทน ให้ทุกคนได้รู้จักรสชาติของความหิวโหย จะได้เห็นอกเห็นใจคนจนและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
๔. การบริจาคซะกาต หมายถึง การจ่ายทานบังคับจากผู้มีทรัพย์สินครบรอบหนึ่งปีแก่ผู้มีสิทธิรับบริจาค ได้แก่ คนยากจน จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจผู้บริจาคให้รู้จักเสียสละ ลดความตระหนี่เหนียวแน่น ความเห็นแก่ตัว และให้มษุษย์มีความตระหนักว่า บรรดาทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นของอัลลอฮ์ มษุษย์เป็นผู้รักษาและใช้จ่ายไปในทางที่พระเจ้ากำหนด
๕. การประกอบพิธีฮัจย์ หมายถึง การเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบียโดยให้ปฏิบัติเฉพาะผู้ที่มีความสามารถเท่านั้น คือมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและทรัพย์สิน

ศาสนาอิสลามในประเทศไทย

ศาสนาอิสลามเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบันมีชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับสองรองจากศาสนาพุทธ มีองค์กรทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง เรียกว่า "สำนักจุฬาราชมนตรี" โดยมีจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำสูงสุด แบ่งการบริหารเป็น กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการอิสลามประจำจังหวัด และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ในแต่ละมัสยิด (สุเหร่า) จะมีอิหม่ามคอเต็บ และ บิบหลั่น เป็นผู้ปกครองดูแลสัปบุรุษ (ผู้ที่ไปปฏิบัตินมัสการ หรือ ทำละหมาดเป็นปกติในวันศุกร์ ณ มัสยิด และมีชื่อปรากฎอยู่ในทะเบียนของมัสยิด)

แหล่งข้อมูล

moe.go.th

แหล่งข้อมูล
เข้าชม๖,๐๔๕ครั้ง