ภาพจากภาพ

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันพฤหัสที่  ๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ถ่ายจากภาพขนาดใหญ่ภายในห้องแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร
เข้าชม๑,๐๖๔ครั้ง