พ้น

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันศุกร์ที่  ๒๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ดินโคลนลึกต่ำใต้         ชลาธาร
บงกชดอกพิสดาร         แทรกพ้น

เพริศพรรณเด่นตระการ         ผุดผ่าน ผิวชล
เฉกชาตินรชนค้น         เขตข้ามโลกีย์

พุทธวจนในธรรมบท

ยถา สงฺการธานสฺมึ

อุชุฌิตสฺมึ มหาปเถ

ปทุมํ ตตฺถ ชาเยถ

สุจิคนฺธํ มโนรมํ

 

เอวํ สงฺการภูเตสุ

อนฺธภูเต ปุถุชฺชเน

อติดรจติ ปญฺญาย

สมฺมาสมิพุทฺธสาวโก...

 

ดอกบัว มีกลิ่นหอม รื่นรมย์ใจ

เกิดบนสิ่งปฏิกูล

ที่เขาทิ้งไว้ไกล้ทางใหญ่ ฉันใดฯ๕๘ฯ

 

ท่ามกลางหมู่ปุถุชน ผู้โง่เขลา

ผู้เป็นเสมือนสิ่งปฏิกูล

พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ย่อมรุ่งเรืองด้วยปัญญา ฉันนั้นฯ๕๙ฯ

 

เอื้อเฟื้อภาพสวยโดย คุณปลาทู นรา
เข้าชม๙๖๖ครั้ง