พิพิธภัณฑ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ปรับปรุงโดย:  นที วันอาทิตย์ที่  ๑๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ประวัติความเป็นมา

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่จะให้อนุรักษ์ อาคารเก่าซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียง "บ้าน" ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับ จึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน ซึ่งนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก็ได้พร้อมใจน้อมเกล้าฯถวายที่ดินจำนวน ๔ ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็น เจ้าของที่ดินโปรดให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ร่วมดำเนินการในรูปคณะกรรมการจัดสร้าง อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามแนวพระราชดำริ

วัตถุประสงค์

อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน สวนแบ่งเป็นสวนส่วนหน้าและส่วนใน สำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยใช้พักผ่อนหย่อนใจ ฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมชุมนุมประกอบพิธีหรือ กิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาล และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ รวมถึงเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ อบรมศิลปะ และงานฝีมือ โดยจัดให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจภายนอุทยานฯ

อาคารพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย:

อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๑ จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประมวลเหตุการณ์ในการพระ ราชพิธีพระบรมศพ พระตำหนัก วัง ตลอดจนที่ประทับครั้งทรงพระเยาว์และประวัติชุมชนย่านวัดอนงคาราม ซึ่งเป็นชุมชนประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนหลายเชื้อ ชาติ ศาสนา ทั้งไทย จีน และลาวอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๒ จัดแสดงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรและงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี พร้อมแหล่งข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมทั้ง ประวัติชุมชน ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบจอสัมผัส

บ้านจำลอง ภายในสวนส่วนในโปรดเกล้าฯ ให้จำลอง "บ้านเดิม" ที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยประทับครั้งทรงพระเยาว์ ครั้งเคยประทับที่ชุมชนแห่งนี้ ซึ่งอยู่ห่างไปทางวัดอนงคารามไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ซึ่งจัดจำลองขึ้นภายในสวนร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ โดย จำลอง และ ตกแต่งภายใน ตามพระนิพนธ์ "แม่เล่าให้ฟัง" ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์

แผ่นหินแกะสลัก เป็นหินทรายสีเขียวขนาดใหญ่ แกะสลักภาพนูนต่ำแสดงพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยงานประติมากรรมแกะสลักแผ่นหินขนาดใหญ่แบบนูนต่ำ ตั้งอยู่กลางอุทยานฯ ใกล้บ้านจำลอง เป็นหินทรายสีเขียวนำมาจากโคราช ยาว ๘ เมตร สูง ๑ เมตร ๘๐ เซนติเมตร หนา ๙๐ เซนติเมตร หนักประมาณ ๓๒ ตัน โดยเป็นการจัดวางภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในท้องถิ่นทุรกันดาร และด้านเหนือแสดงกระบวนแห่ไหว้สาฟ้าแม่หลวงของชาวล้านนา

บ่อน้ำโบราณ เป็น บ่อน้ำที่มีมาพร้อมกับบ้านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัยนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ซึ่งเป็นบ่อน้ำสำหรับใช้อุปโภคโดยการโพงน้ำคือใช้ถังจ้วงและฉุดขึ้นดดยสาวเชือกที่ผูกติดกับถังน้ำ

อาคารวิชาคาร เป็น อาคารเอนกประสงค์ใช้เป็นสำนักงานอุทยานฯ หรือสถานที่สำหรับจัดนิทรรศการ มุมอ่านหนังสือตลอดจนที่สำหรับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

อาคารทิมบริวาร อดีตเรือนข้าทาสบริวารของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) อดีตอธิบดีกรมพระคลัง สินค้าในรัชกาลที่ ๕ และเจ้าของที่ดินในละแวกเดียวกับบ้านที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้บูรณะอาคารโบราณเพื่อปรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ ด้วยการเครื่องไม้หลังคาและประตูหน้าต่างใช้เครื่องไม้ที่รื้อจากบ้านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ มาเสริมแต่งอาคารเดิมให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยของพิพธภัณฑ์

ลักษณะอาคารเป็นแบบจีนตึกแถว ก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้องเกร็ด ผนังด้านหลังทึบ มีช่องแสงตอนบนกั้น แบ่งห้องเป็น ๒ ห้อง สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐถือปูน

ศาลาแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ ๘ รอบ วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ปานะศาลา เรือนจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ของที่ระลึกอุทยานฯ และสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา หรือสิ่งของที่ผลิตโดยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และบุคคลในชุมชน

การเดินทางไปยัง "อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ อุทยานฯ สมเด็จย่า ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓ (ซอยวัดอนงค์) เขตคลองสาน กทม. ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๗๙๙, ๐-๒๔๓๙-๐๙๐๒, ๐-๒๔๓๙-๐๙๘๖

สำหรับการเข้าชมนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะจะมีวิทยากรบรรยายและนำชมสถานที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในอุทยานฯ เปิด ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ทุกวัน ส่วนพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) เปิด ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีรถเมล์สาย ๖, ๔๒, ๔๓ ผ่าน

แหล่งข้อมูล

  • "100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล", แปลน รีดเดอร์ส. ข้อมูล
  • . ข้อมูล/ภาพ
  • manager.co.th. ข้อมูลการเดินทาง/แผนทเข้าชม๓,๑๐๒ครั้ง