พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

ปรับปรุงโดย:  โสวจัสสตา วันพฤหัสที่  ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

วังวรดิศเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๕๗ ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย" และทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการ ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การ UNESCO แห่งสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ผลงานของหนังสือที่ทรงนิพนธ์ไว้ตลอดพระชนม์ชีพมีถึง ๑,๐๕๐ เรื่อง

สถาปัตยกรรมนั้นมีรูปแบบจูเกนด์สติล หรื อาร์ตนูโวแบบเยอรมัน ออกแบบโดย ดร.คาร์ล ซิกฟรีด ดอห์ริง (Karl Siegfried Dohring) ผู้ออกแบบวังบางขุนพรหมและพระรามราชนิเวศน์ที่เพชรบุรี เป็นอาคาร ๒ ชั้น หลังคาจั่วปาดมุมทรงสูง มุงกระเบื้องดินเผาเกาะยอจากสงขลา หน้าต่างมีทั้งแบบซุ้มโค้งและสี่เหลี่ยมผืนผ้า การตกแต่งทั้งภายนอกและภายในเป็นไม้แกะสลักและลวดบัวปูนปั้น รูปทรงโดยรวมของตัวอาคารดูหนัก แน่นทว่ามีชีวิตชีวาด้วยรายละเอียดที่หลากหลาย อันเป็นบรรยากาศของสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโวตำหนักแห่งนี้สร้างขึ้นช่วงปี ๒๔๕๓-๒๔๕๔ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ประทับ ณ วังวรดิศ จน หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้เสด็จไปประทับที่หัวหินและปีนังตามลำดับ หลายปีต่อมาจึงเสด็จกลับมาประทับ ณ วังวรดิศอีกครั้งจนสิ้นพระชนม์ที่นี่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖

หลังจากนั้น วังวรดิศ ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของพระนัดดา คือ พลตรี ม.ร.ว. สังขดิศ ดิศกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านผู้นี้ได้อุทิศตนตลอด ๒๕ ปี หลังเกษียณอายุราชการ (จวบจนสิ้นอายุขัยใน พ.ศ. ๒๕๔๖) ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ โดยแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนที่จะให้วังเก่าของเจ้านายแห่งนี้เป็นเสมือน "โรงเรียน" ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนโดยเฉพาะความรักชาติบ้านเมือง โดยยึดถือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นแบบอย่างตำหนักแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนร่างกายหรือพระวรกายของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สะท้อนให้เห็นพระประวัติ และการดำเนินชีวิต "ที่บ้าน" ของพระองค์ ข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ ยังคงจัดวางไว้ในสภาพที่ใกล้เคียงกับเมื่อครั้งสมเด็จ ฯ ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่

ห้องสำคัญที่ถือเป็น "หัวใจ" ของวังวรดิศ คือ ห้องพระ หรือ ห้องพระบรมอัฐิของ รัชกาลที่ ๑, รัชกาลที่ ๒, รัชกาลที่ ๔, และรัชกาลที่ ๕ รวมทั้งพระอัฐิของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และบุคคลสำคัญอักหลายพระองค์ อาทิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมงกุฎราชกุมาร นอกจากนั้น ห้องสำคัญในในวังวรดิศได้แก่ ห้องพระบรรทมเดิม จัดใหม่เป็นแบบ Hall of Fame หรือ ห้องเกียรติสถิตเทิดพระ เกียรติสมาชิกราชสกุลดิศกุล และ ห้องทรงพระอักษร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จฯ ประทับทรงงานในเวลากลางวัน ส่วนเวลากลางคืนมักทรงประทับในมุ้งลวด เฉลียงหลัง

นอกจากนี้ยังมี หอสมุดดำรงราชานุภาพ ให้บริการค้นคว้าหนังสือส่วนพระองค์ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประมาณ ๗,๐๐๐ เล่ม รวมทั้งหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ ทั่วไป หนังสือวิชาการ โดยเน้นวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี การเมืองการปกครอง ฯลฯ และ บริการโสตทัศนวัสดุ และยังจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ โดยเปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ปิดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๙๑๑๐, ๐-๒๒๘๒-๗๕๗๗

แหล่งข้อมูล

  • "100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล", แปลน รีดเดอร์ส.
  • "174 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย", สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์.
  • prince-damrong.moi.go.th. ภาพเข้าชม๔,๒๗๔ครั้ง