พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันจันทร์ที่  ๑๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินกลับจากประพาสทวีปยุโรปในปีพ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่สวนและนาระหว่างคลองผดุงกรุงเกษมจรดคลองสามเสนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานสถานและพระราชทานนามอุทยานสถานแห่งนี้ว่า "สวนดุสิต"

พระที่นั่งถาวรองค์แรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นภายในสวนดุสิตคือ "พระที่นั่งวิมานเมฆ" โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยมีพระบรมราชโองการให้รื้อย้ายพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ จากพระจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะสีชัง มาปลูกสร้างขึ้นใหม่ มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี การเฉลิมพระที่นั่งเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานจากพระบรมมหาราชวังมาประทับเป็นการถาวร ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นเวลาถึง ๕ ปี จนการก่อสร้างพระที่นั่งอัมพรสถานเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ จึงทรงย้ายไปประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถาน

พระตำหนักสวนหงส์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พระที่นั่งวิมานเมฆก็ปิดร้างลงเพราะเจ้านายฝ่าย ในต้องเสด็จกลับมาประทับในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณี ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ปลายรัชกาลที่ ๖ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระ นางเจ้าอินทรศักดิ์ศจีพระวรราชชายาเสด็จมาประทับ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ และเมื่อรัชกาลที่ ๖ เสด็จสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจีได้ทรงย้าย ไปประทับที่พระตำหนักในสวนหงส์ นับตั้งแต่นั้นมาพระที่นั่งวิมานเมฆก็มิได้ใช้เป็นพระราชฐานที่ประทับของเจ้านายพระองค์ใดอีก ได้แต่ปิดร้างและทรุด โทรมตามกาลเวลาในรัชกาลที่ ๗ แม้ว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง เช่น กาณซ่อมเปลี่ยนสายไฟไฟ้าภาย ในองค์พระที่นั่ง การซ่อมเสามุขศาลาท่าน้ำเป็นต้น แต่ในที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา พระที่นั่งวิมานเมฆก็ใช้เป็นเพียงสถานที่เก็บราชพัสดุของสำนัก พระราชวังตลอดมาถึง ๕๐ ปี

จนปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สมัยสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงของพระราช ทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บูรณะซ่อมแซมเพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่งดงามประณีตและได้ รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตก องค์พระที่นั่งเป็นรูปอักษรตัวแอลในภาษาอังกฤษ คือสร้างเป็นรูปสองแฉกตั้งฉากกัน เป็นอาคาร ๓ ชั้น เฉพาะส่วนที่ ประทับซึ่งเรียกว่า "แปดเหลี่ยม" มี ๔ ชั้น ชั้นล่างสุดก่ออิฐถือปูน ชั้นถัดขึ้นไปสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหมด มีห้องจัดแสดงรวมทั้งสิ้น ๓๑ ห้อง การจัดแสดง บางห้องยังคงลักษณะบรรยากาศในอดีตไว้ เช่น หมู่ห้องพระบรรทม ท้องพระโรงและห้องสรง เป็นต้น บางห้องจัดแสดงศิลปวัตถุแยกตามประเภทเช่น ห้อง จัดแสดงเครื่องเงิน ห้องจัดแสดงเครื่องกระเบื้องลายคราม ห้องจัดแสดงเครื่องแก้วเจียระไน และห้องจัดแสดงเครื่องงา เป็นต้น

พระที่นั่งวิมานเมฆ ตั้งอยู่ในพระราชวังสวนดุสิต ถนนราชวิถี เขตดุสิต กทม. เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. การเข้าชมโปรดแต่งกายสุภาพ ส่วนภายในพระที่นั่งวิมานเมฆเปิดให้เข้าชมเป็นรอบๆทุกครึ่งชั่วโมง ภาษาไทย ๙.๓๐ น.-๑๕.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ๙.๔๕-๑๕.๑๕ น. โดยห้ามถ่ายรูปภายในอาคาร นอกจากนี้หากมีโอกาสพิเศษพระที่นั่งวิมานเมฆก็จะเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปเที่ยวชมยามค่ำคืน ส่วนการแสดงนาฏศิลป์ไทยเปิดแสดงวันละ ๒ รอบ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๒๖๒๘-๖๓๐๐

แหล่งข้อมูล

  • "แผ่นพับประชาสัมพันธ์พระราชวังดุสิต", สำนักพระราชวัง. ข้อมูล
  • manager.co.th. ภาพ
เข้าชม๓,๕๕๕ครั้ง