พระบรมราโชวาท พ.ศ. ๒๕๒๙

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันเสาร์ที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

ในการทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า

แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
เข้าชม๑,๗๗๗ครั้ง