คาถาธรรมบท

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันพุธที่  ๒๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

บุคคลผู้มีปกติรักษาวาจา สำรวมดีแล้วด้วยใจ และไม่ควรทำอกุศลด้วยกาย
พึงยังกรรมบถทั้งสามเหล่านี้ให้หมดจด
พึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้ว

 

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ ๒๐

เข้าชม๑,๓๓๗ครั้ง