คลองหลอด

ปรับปรุงโดย:  นที วันอาทิตย์ที่  ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นในพุทธศักราช ๒๓๒๖ เชื่อมระหว่างคลองคูเมืองเดิม และคลองรอบกรุง เพื่อประโยชน์ในการยุทธศาสตร์ และคมนาคม มี ๒ คลอง แต่มิได้พระราชทานชื่อไว้ คงเรียกกันตามลักษณะของคลองว่า "คลองหลอด"

แต่เดิมชาวบ้านเรียกคลองหลอดว่าคลองตลาด เพราะที่ปากคลองมีตลาดใหญ่ทั้งทางบก ทางน้ำ ส่วนคลองหลอดจริง ๆ ก็คือคลองที่ขุดขึ้น ๒ คลอง จากคลองคูเมืองเดิมออกไปบรรจบกับคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) คือขุดคลองหลอดที่ข้างวัดบูรณศิริอมาตยารามคลองหนึ่ง กับขุดคลองหลอดที่ข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามอีกคลองหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันคลองนี้เรือเข้าออกทางปากคลองตลาดได้เพียงด้านเดียว

คลองหลอดวัดราชนัดดา เริ่มจาก คลองคูเมืองเดิม ตรงระหว่างโรงแรม รอแยล (โรงแรมรัตนโกสินทร์) และวัดบุรณศิริมาตยาราม ผ่านถนนตะนาว วัดมหรรณพาราม ถนนบ้านดินสอ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วัดราชนัดดา ถนนมหาไชย ไปบรรจบกับคลอง รอบกรุงตรงวัดราชนัดดาราม คลองนี้เดิมเรียกชื่อ คลองหลอด ไม่มีชื่อเฉพาะ แต่ต่อมาเรียกกัน ตามจุดที่ผ่าน เช่นเรียกว่า คลองบุรณศิริฯ คลองวัดมหรรณพ์ คลองวัดราชนัดดา และคลองวัด เทพธิดา เป็นต้น

คลองหลอดวัดราชบพิธ เริ่มจากคลองคูเมืองเดิม ตรงวัดราชบพิธ ผ่านถนนราชบพิธ ถนนบ้านดินสอ ถนนมหาไชย บรรจบคลองรอบกรุง ตอนเหนือสะพานดำรงสถิต คลองนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "คลองสะพานถ่าน" แต่เรียกเป็ฯทางราชการว่า "คลองวัดราชบพิธ"

ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ ๒๐๐ ปี รัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช รัชกาลปัจจุบัน จึงได้กำหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี ให้เรียกชื่อคลองทั้งสองนี้ เพื่อเป็นการรักษาอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ว่า "คลองหลอดวัดราชนัดดาราม" และ "คลองหลอดวัดราชบพิธ"

คลองหลอดทั้งสองคลองนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐ ให้เป็น คลองที่ต้องอนุรักษ์ไว้

แหล่งข้อมูล
เข้าชม๑,๓๓๙ครั้ง